Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Korte inhoud van het Huishoudelijk reglement

Art. 2. Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage in het clublokaal.

Art. 3. Alle leden van de vereniging dienen elkaar in alle omstandigheden te respecteren.  Tegenover de instructeurs, het kantinepersoneel en de bestuursleden is een positieve ingesteldheid vereist.  Zij oefenen immers volledig belangeloos hun functie uit: maak het hen niet onnodig moeilijk. 

Art. 6.  Door het toetreden tot De Jonge Gezelschapshond vzw verplicht de eigenaar of de geleider van de hond(en) zich ertoe om:

  • een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met inbegrip van huisdieren af te sluiten.
  • het inentingsboekje van de hond op eerste aanvraag voor te leggen, waaruit mag blijken dat de nodige inentingen werden toegediend om de gezondheid van de honden volledig te waarborgen. 

Art.7.  Om te mogen werken met een hond op het terrein moet men minstens 14 jaar zijn.  De voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond onder controle kan houden.  Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door de instructeurs en het dagelijks bestuur.  Hun uitspraak zal beslissend zijn.  Bij minderjarigen is de handtekening van één van de ouders of van de voogd op het inschrijvingsformulier vereist. 

Art. 15.  Na de training moeten de gebruikte toestellen en/of materialen behoorlijk aan de kant worden gezet, om het grasmaaien niet te belemmeren en dit vooral in de zomermaanden.  
Hier word ook verwacht dat de trainende leden helpen het plein op te ruimen, en alles te plaatsen waar de trainer het aangeeft.
De terreinen moeten gesloten worden.
 

Art. 17.  Honden die zich met de geleider buiten het oefenterrein of in het clublokaal bevinden, worden aan de leiband gehouden omdat de wet dit voorschrijft.  Bij ongevallen die het gevolg zijn van het overtreden van art. 18, zal de volle verantwoordelijkheid van het gebeurde ten laste gelegd worden van de overtreder(s).

De kosten die het gevolg zijn van het overtreden van dit artikel worden eveneens door de overtreder(s) zelf betaald.

Art. 18.  Het is ten allen tijde verboden de honden onbewaakt in de auto of aanhangwagen achter te laten. (Politiereglement)

Art. 22.  Wanneer een hond het terrein of het clublokaal bevuilt, dient de geleider de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen met het plastiek zakje dat elk spelend lid bij zich moet hebben, en gedeponeerd worden in de daartoe bestemde afvalbak op het terrein.

Ook buiten de terreinen van de hondenschool dienen uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd te worden, zodat aan de buren geen overlast wordt bezorgd. 

 

General Data Protection Regulation of eenvoudigweg privacyverklaring

Hondenschool De Jonge gezelschapshond, gevestigd aan Robrecht Van Vlaanderenlaan 46, 8200 Sint-Andries, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Robrecht Van Vlaanderenlaan 46

8200 Sint-Andries

Hondenschool De Jonge gezelschapshond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda.ackaert@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hondenschool De Jonge gezelschapshond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hondenschool De Jonge gezelschapshond verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Hondenschool De Jonge gezelschapshond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondenschool De Jonge gezelschapshond) tussen zit. Hondenschool De Jonge gezelschapshond gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-Eigen boekhoudpakket waarmee wij de betalingen en facturatie verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Hondenschool De Jonge gezelschapshond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens: zolang het bedrijf actief is
– Geslacht: zolang het bedrijf actief is
– Adres: zolang het bedrijf actief is
– Telefoon: zolang het bedrijf actief is
– e-mail adres: zolang het bedrijf actief is
– Bankgegevens: zolang het bedrijf actief is

Delen van persoonsgegevens met derden:
Hondenschool De Jonge gezelschapshond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hondenschool De Jonge gezelschapshond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool De Jonge gezelschapshond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar linda.ackaert@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hondenschool De Jonge gezelschapshond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Hondenschool De Jonge gezelschapshond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via linda.ackaert@hotmail.com